หลักสูตร / COURSE / 课程 > หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก 6-12 ปี


 หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐานสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี  (Chinese for Children)

     เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุ 6-12 ปี  และไม่มีพื้นฐาน

   ผู้เรียนจะได้เข้าใจในระบบการออกเสียงหรือพินอินของภาษาจีนกลาง เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปโดยเน้นหนักด้านการทบทวนและเน้นย้ำตัวอักษรจีน คำศัพท์ ประโยค เเละความสามารถในการเรียนรู้  สังเกต  การอ่านและการพูดเนื้อหาจะค่อยๆเพิ่มระดับความเข้มข้นมากขึ้นไปทีละขั้น ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในการเรียนภาษาจีนจากสภาพเหตุการณ์จริงของชีวิตประจำวัน 

 

ระดับต้น (ระดับ CD.1-6)

 

     สามารถเรียนรู้และเข้าใจระบบการออกเสียงหรือพินอิน เรียนรู้วิธีการเขียน อักษรจีนอย่างถูกต้อง  เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน  446  คำ  เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้หนังสือเรียนKaikai Hanyu1-6/สนุกคัดเก่งศัพท์จีน ประกอบการเรียนการสอน

 

**ผู้เรียนเมื่อจบคอร์สระดับต้นจะสามารถสอบวัดระดับ YCT1**

 

ระดับกลาง  (ระดับ CD.7-10)

 

     เหมาะสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานมาแล้ว   เพื่อเสริมทักษะในด้านการสื่อสารภาษาจีน  เเล้วสามารถนำประโยคที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  และเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขี้น  200 คำ โดยใช้หนังสือ Kuaile Hanyu เล่ม 2  ประกอบการเรียนการสอน

 

 **ผู้เรียนเมื่อจบคอร์สระดับกลางจะสามารถสอบวัดระดับ YCT2**

ระดับกลาง  (ระดับ CD.11-14)

    เพิ่มเนื้อหาและคำศัพท์ที่ใช้กับสถานการณ์ต่างๆรอบตัวเพิ่มมากขึ้น  มีการสอดแทรกวัฒนธรรมของจีนในบทเรียน และเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้น 280 คำ  โดยใช้หนังสือ Kuaile Hanyu เล่ม 3 ประกอบการเรียนการสอน

 **ผู้เรียนเมื่อจบคอร์สระดับสูงจะสามารถสอบวัดระดับ YCT3**

   สร้างพื้นฐานภาษาจีนที่ถูกต้องให้แก่เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เข้าใจง่าย และเกิดความสนใจในภาษาจีน แบ่งเป็น 3 ระดับ  ระดับต้น 6 คอร์ส  ระดับกลาง 4 คอร์ส ระดับสูง 4 คอร์ส คอร์สละ 30 ชั่วโมง