หลักสูตร / COURSE / 课程 > หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐานสำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป


 หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐานสำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป (Standard Chinese)

    ระดับต้น (ระดับST.1-5) เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนหรือมีพื้นฐาน เพียงเล็กน้อย เน้นสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงระบบการออกเสียง PINYIN  และเสริมคำศัพท์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เเล้วเรียนรู้คำศัพท์รวมกว่า 600 คำ โดยใช้หนังสือเรียน Hanyu Jiaocheng เล่ม1-2/หนังสือเก่งศัพท์กับประโยคHSK ระดับ1-4

**ผู้เรียนเมื่อจบระดับต้นจะสามารถสอบวัดระดับ YCT4/HSK1-4**     

    ระดับกลาง(ระดับST.6-10)เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาจีนมาพอสมควร เน้นสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้เกิดความชำนาญทางภาษามากขึ้น เเล้วเน้นการใช้คำศัพท์และการแต่งประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ในระดับนี้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้น 700 คำโดยใช้หนังสือเรียน Hanyu Jiaocheng เล่ม3-4/หนังสือเก่งศัพท์กับประโยคHSK ระดับ1-4 

**ผู้เรียนเมื่อจบระดับกลางจะสามารถสอบวัดระดับ HSK4**     

 

 

   ระดับสูง(ระดับST.11-15)เป็นหลักสูตรที่ศึกษาต่อจากหลักสูตรระดับกลาง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความชำนาญในด้านการสื่อสารภาาาจีน เเละการเขียนข้อความหรือบทความเป็นภาษาจีน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำภาษาจีนไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพ การติดต่อสื่อสาร และการค้าระหว่างประเทศ  ในระดับนี้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้น 1,500 คำ โดยใช้หนังสือเรียน Hanyu Jiaocheng เล่ม5-6/หนังสือเก่งศัพท์กับประโยคHSK ระดับ5

**ผู้เรียนเมื่อจบระดับสูงจะสามารถสอบวัดระดับ HSK5**     

 

 

ระดับละ 5 คอร์ส คอร์สละ 30 ชั่วโมง